De kanarie in de kolenmijn; Arno Wellens en Ewald Engelen

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

Engelen en Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd. Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling. Dat de strijd om water er niet één is van de verre toekomst.
De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit economisch perspectief, Thieme vanuit ecologisch oogpunt. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiële systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd. Tijd voor Plan B!


NAVO bestaat niet zonder Rusland als vijand; Esther van Fenema met Frank Koerselman

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

NAVO was allang uit elkaar gevallen als Rusland geen vijand was zegt Frank Koerselman in dit gesprek met Esther van Fenema.

Frank Koerselman is emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie.

Menselijk gedrag kan zo tegenstrijdig zijn dat we er haast geen vat op krijgen. Waarom kwetsen we soms degene van wie we houden en hechten we ons aan iemand die niet om ons geeft? Waarom willen we zo vaak iets wat niet samengaat? Want wie kan er nu zowel vrij en onafhankelijk zijn als zich veilig en geborgen weten? Wie kent dat niet: 'twee zielen in één borst'?

Voortdurend zoeken mensen hun weg tussen strijdige verlangens. In 'Wie wij zijn' beschrijft Frank Koerselman hoe die zoektocht van invloed is op hoe we in het leven staan - op hoe ons dat kwetsbaar of juist weerbaar maakt. Nu eens zal dat herkenning oproepen, maar soms ook verrassing of zelfs tegenspraak. Want uiteindelijk gaat dit over de kern van onze identiteit en raakt het ons in wie wij zijn ...

Een boeiende beschrijving van de mens en zijn ontwikkeling bezien door de bril van een psychiater/psychotherapeut. Wie zijn wij? Wat stuurt ons gedrag, wat is de rol van het gevoel en het verstand? Wat is aanleg, wat cultuur en wanneer spreken we over gestoord? De schrijver wil aanzetten tot nadenken om de mens in zijn maatschappelijke situaties te begrijpen. Hoe hij er een plaats verwerft en hoe hij leert omgaan met zijn situatie, zowel in klein als groot (wereld)verband. Zoekt hij een middenweg in het leven, de absolute autonomie of de grootste veiligheid in afhankelijkheid? Ook het zoeken van een plaats bij religieuze of humanistische levensbeschouwingen komen aan de orde. De schrijver maakt gebruik van en verwijst naar belangrijke werken over de psychologie sinds Freud. Geen literatuurlijst. Het boek vraagt wel om kennis van de psychologie. Het boek is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen in de hulpverlening, de politiek of bedrijfsleven die meer inzicht willen verwerven in de mens en de systemen waarin men zijn weg moet vinden. De schrijver is emeritus hoogleraar, psychiater en psychotherapeut.

Emoties zijn van enorm belang om te kunnen begrijpen wat iemand beweegt. Het heeft net als pijn een signaal functie. Angst, woede, verdriet en blijdschap geven signalen af over de gesteldheid van de persoon. Mensen zijn hun plek in de hiërarchie niet meer zeker en moeten dus knokken om zich te handhaven. Een natuurlijke reactie op die dreiging is er met woede op te reageren. Vaak worden we dus woedend om zaken waar het in werkelijkheid niet om gaat. Zonder tegenstellingen kunnen wij niet definiëren. We weten daarom ook niet meer wie onze vijanden zijn.


Een politiek oogje dichtknijpen bij bank Monte dei Paschi ; Paul Buitink en Han de Jong

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

Een politiek oogje dichtknijpen bij de redding van de bank Monte dei Paschi di Siena. Zuur voor de Italianen om de eerste bank in moeilijkheden onder een zwaar Europees resolutieregiem te stellen.

Han de Jong is hoofdeconoom van de ABN-AMRO. Paul Buitink spreekt met hem over de Europese bankenunie. De bankenunie werd tijdens de crisis van 2008 opgericht om de grote verschillen tussen de Europese banken te normaliseren om stabiliteit van het geldstelsel binnen Europa te creëren. Er moest eenheid komen tussen de banken in regels en maar ook in toezicht. De Europese Bankenunie kreeg het toezicht over de Europese banken, wat voordien door de Nationale banken werd uitgevoerd. De Europese Bankenunie wordt aangestuurd door de ECB in Frankfurt. De Unie heeft drie pijlers waarop haar taken zijn berust: het toezicht op de Europese banken, het resolutiemechanisme en het depositogarantiestelsel.

De Jong plaatst kanttekeningen bij de werking van het bail-in regiem in het resolutiestelsel. Bij de eerste testcase van het resolutiestelsel ging het al mis. De problemen bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena werden om politieke redenen buiten het resolutiestelsel opgelost. Opnieuw werd een bank met publieke middelen overeind gehouden door de ECB en de Italiaanse staat. De Jong vraagt zich af of het resolutiemechanisme stelsel überhaupt wel kan werken. Als een individuele bank in de problemen komt kan het systeem wellicht haar werk doen, maar bij een systeemcrisis is het volgens hem contraproductief. De risico's op besmettingsverschijnselen zijn dan groot en kunnen veel banken gaan raken.

De Jong vindt overigens niet dat de problemen bij de bank Monte dei Paschi di Siena als een systeemcrisis gezien kunnen worden. De oplossingen voor die bank buiten het resolutiestelsel werden politiek gedreven. De Jong stelt dat het zuur was voor de Italianen. Niet eerder was het nodig een Italiaanse bank te redden, terwijl in heel Europa banken met collectieve middelen overeind gehouden werden. Zuur is het dan om de eerste bank in moeilijkheden onder een zwaar resolutieregiem te stellen. Om die reden werd het politieke besluit genomen een oogje dicht te knijpen bij de redding van de bank Monte dei Paschi di Siena...........

 


De culturele transformatie in de VS; Hans van der Jagt en James Kennedy

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

Er is een culturele transformatie in Amerika! Haat en wantrouwen tegenover de linkse politiek is in Amerika op dit moment alles bepalend. De verkiezing van Trump is terug te voeren op een anti Hillary Clinton stemmingen, maar waarom is die haat tegen de democraten zo groot?

 

 

Hans van der Jagt praat met hoogleraar James Kennedy over de affaire Donald Trump en de ontwikkelingen in Amerika. Hoe lang houdt president Trump het nog uit? De Amerikaanse Nederlander professor James Kennedy praat over Trump en het impeachment wat hem boven het hoofd hangt.

"We hebben te maken met een opzienbarende president die veel controverse weet te ontketenen. Een grote meerderheid van de Amerikanen vinden dat Trump het niet goed doet terwijl circa 35% van de bevolking vindt dat hij het wel goed doet. Het positieve beeld van Trump is volgens Kennedy vooral gebaseerd op zijn pogingen de instroom uit de moslim staten te stoppen, en andere verkiezingsbeloften die hij in hoge snelheid probeert uit te voeren. Een groot aantal progressieve media in Amerika zoals de New York Times zijn Democratisch georiënteerd hebben een hekel aan Trump en gunnen hem geen succes. Maar het is volgens Kennedy vooral de stijl van Trump waarmee hij de massale media tegenstand en vijandigheid over zich afroept. De conservatieve media zijn minder uitgesproken negatief, maar ook daar worden de successen van Trump niet uitgesproken positief belicht. De consistentie van het Amerikaanse buitenlandbeleid en de logica daarachter is volledig zoek. Trump heeft de internationale reputatie van Amerika te grabbel gegooid. Er is geen strategie in terug te vinden. Haat en wantrouwen tegenover de linkse politiek is in Amerika op dit moment alles bepalend. De verkiezing van Trump is terug te voeren op een anti Hillary Clinton stemmingen, maar waarom is die haat tegen de democraten zo groot?
Kennedy is als immigrant in 2000 naar Nederland gekomen. Hij is een Amerikaanse geschiedkundige. Na academische functies in de Verenigde Staten werd hij in 2003 als hoogleraar werkzaam aan de VU te Amsterdam. Thans is hij decaan van het University College Utrecht.


Waar moeten we onze de democratie op baseren?; Lars Benthin en Arnout Maat

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

Het verschil tussen het hedendaags uitwisselen van standpunten en de onderliggende democratische waarden die onze cultuur vormde.

Onlangs kwam een belangrijk boek uit: 'De democratie en haar media' (De blauwe tijger) van de pas gepromoveerde filosoof Sid Lukkassen.
Arnout Maat schreef in zijn recensie voor TPO; Ik vind Lukkassen een van de meest interessante en erudiete denkers van dit moment. Vriend en vijand zal het hier, na het lezen van Lukkassen's cultdebuut ‘Avondland & identiteit’ (2015), mee eens zijn. Ook dit nieuwe boek stelt niet teleur. De democratie en haar media laat zich lezen als een even epische als pessimistische analyse van de huidige staat van de Westerse democratie en het publieke debat. Het is de publieksversie van zijn aan de Radboud Universiteit voltooide proefschrift De democratie en condities van communicatie. Die laatste titel is beter gekozen, omdat het mediawezen, naast tijd en ruimte, slechts één van de condities van communicatie vormt. In het proefschrift staan de volgende vragen centraal: ‘‘is het mogelijk dat representatieve democratie gebaseerd is op communicatieve voorwaarden die deze democratie zelf maar in beperkte mate kan waarborgen? En is daarom de alom beklaagde crisis van de democratie juist als een crisis van de communicatieve voorwaarden te beschouwen?’’ Om deze vragen waarlijk te kunnen snappen, moeten we eerst zien te achterhalen wat Lukkassen verstaat onder begrippen als ‘democratie’ en ‘representatie’........

Lars Benthin is 3e jaars student bestuurskundige. Hij praat met Arnoud Maat verder door over dit belangrijke boek van Sid Lukkassen.
Volgens Maat toont Lukkassen een belangrijk kruispunt in de democratie namelijk; Deliberatie versus identificatie. Volgens Maat is het grote kruispunt in het boek van Lukkassen dat hij het verschil aangeeft tussen hedendaags uitwisselen van standpunten en de onderliggende democratische waarden die onze cultuur vormde........