1% van de wereldbevolking bezit 80% van de weelde; Coen de Jong en Cees Hamelink

De Nederlandse samenleving zit vol breuklijnen; hoe erg is dat en moeten we er iets aan doen?
Volgens Cees Hamelink zijn er veel breuklijnen die zich ook tonen in de mondiale samenleving. Te beginnen met de verschillen tussen arm en rijk; 1% van de wereldbevolking bezit 80% van de weelde. In Nederland liggen die verhoudingen wat gunstiger, maar ook hier is een groeiend verschil.

Hamelink is emeritus hoogleraar internationale communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. De laatste aflevering van een serie van 4 met Cees Hamelink.

Ondanks de beloftes van economen dat alles weer goed gaat in Nederland voorziet Hamelink een verdere verslechtering en groeiende bubbels. Het is niet een traditionele klassen onderscheid maar wel een verschil in inkomen en vermogen. In de steden is dat het meest zichtbaar. Die steden worden groter waardoor de breuklijnen ook groter worden.

Een toekomstvisie over de samenleving en de sociaal maatschappelijke conflicten.

Brief van Chief Seathl uit 1845 aan de president van Amerika; Sven Hulleman

Een brief van Chief Seathl (seattle) van de Suwamish stam, aan de president van de verenigde staten van Amerika, Franklin Pierce, 1854. Deze historische brief uit een getekend verleden van Amerika, willen wij aan onze nieuwe regering Rutte, aan de beide Kamers en aan de volgzame journalistieke media opdragen, omdat dit in de kern onze huidige samenleving ten diepste raakt.

Het Opperhoofd in Washington stuurt bericht dat hij ons land wenst te kopen. Het opperhoofd stuurt ook woorden van vriendschap en goede wil. Dit is vriendelijk van hem, omdat we weten dat hij weinig behoefte heeft aan onze vriendschap in ruil. Maar we zullen uw aanbod overwegen. Omdat wij weten dat als wij niet verkopen, de blanke man zal komen met wapens en ons land van ons zal nemen. Hoe kan je de lucht kopen of verkopen? De warmte van het land? Het idee is ons onbekend. Als we de frisheid van de lucht en de sprankeling van het water niet bezitten, hoe kun je ze dan kopen? Ieder deel van deze aarde is heilig voor mijn volk. Iedere glanzende dennennaald, iedere zanderige oever, iedere mist in het duistere woud, iedere open plek, en ieder zoemend insect is heilig in de herinnering en beleving van mijn volk. Het sap dat door de bomen stroomt, draagt de herinnering van de rode man. Dus, als het opperhoofd in Washington bericht zendt dat hij ons land wil kopen, vraagt hij veel van ons.......(Vervolg brief onder de video)

Wat de aarde ten deel valt, valt de zonen van de aarde ten deel. Mensen hebben het web van het leven niet gewoven. De mens is slechts een streng in het geheel. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. Maar we zullen uw aanbod naar het reservaat te gaan, wat u voor mijn volk heeft, overwegen. We zullen gescheiden leven, in vrede. Het is van weinig importantie waar wij de rest van onze dagen doorbrengen. Onze kinderen hebben hun vaders vernederd zien worden in de nederlaag. Onze strijders hebben schaamte gevoeld, en na hun nederlaag verbrengen zij hun dagen in ijdelheid en vervuilen hun lichamen met gesuikerd voedsel en sterke dranken. Het is van weinig importantie waar we de rest van onze dagen doorbrengen. Het zullen er niet veel zijn. Nog enige uren, nog enkele winters, en geen enkele van de grote stammen die eens de aarde bewoonden, of die nu in kleine groepen in de wouden wandelen, zullen zijn overgebleven om de graven te berouwen van een volk wat eens zo machtig en hoopvol was als het uwe. Maar waarom zou ik het heengaan van mijn volk berouwen? Stammen bestaan uit mensen, niets meer. Mensen komen en gaan, zoals de golven van de zee. Zelfs de blanke man, wiens god met hem wandelt en spreekt als van vriend tot vriend, kan niet worden uitgesloten van het gemeenschappelijke lot. Eén ding weten we, wat de blanke man wellicht eens zal ontdekken, onze God is dezelfde God. U kunt nu wel denken dat u Hem bezit, zoals u ons land wenst te bezitten, maar dat kunt u niet. Hij is de God der mensen en zijn compassie is gelijk voor de rode man en de blanke. Deze aarde is hem dierbaar, en de aarde bezoedelen is als minachting opstapelen voor haar Schepper. Ook de blanken zullen vergaan, wellicht zelfs eerder dan alle andere stammen. Blijf uw eigen bed vervuilen, en eens zal u stikken en omkomen in uw eigen excrement. Maar in uw ondergang zal u helder schijnen, aangevuurd door de kracht van de God die u naar dit land heeft gebracht en u voor een speciaal doel heerschappij over dit land heeft gegeven en over de rode man. Dat lot is een mysterie voor ons. Want wij begrijpen niet wanneer alle bizons zijn afgeslacht, de wilde paarden zijn getemd, en het uitzicht over de rijpe heuvels verstoord door sprekende kabels. Waar is het struikgewas? Verdwenen. Waar is de adelaar? Verdwenen. En wat is het om vaarwel te zeggen tegen de snelle pony en de jacht? Het einde van het leven en het beginnen van het overleven. Dus wij zullen uw aanbod om het land te kopen, overwegen. Als wij instemmen, dan zal het zijn om het reservaat wat u beloofd heeft, veilig te stellen. Daar, wellicht, mogen we onze kortstondige dagen leven zoals wij wensen. Wanneer de laatste rode man van deze aarde is verdwenen, en de herinnering aan hem is slechts de schaduw van een wolk die over de prairie beweegt, dan nog steeds zullen deze kusten en bossen nog steeds de geesten van mijn volk herbergen. Want zij houden van deze aarde zoals de pasgeborene houdt van de hartslag van zijn moeder. Dus als wij ons land verkopen, heb het dan lief zoals wij het liefhadden. Zorg ervoor zoals wij ervoor zorgden. Bewaar in uw geest de herinnering van het land hoe het is, nu, wanneer u het pakt. En met al uw kracht, en met heel uw geest, met uw hele hart, bewaar het voor uw kinderen, en heb het lief... zoals God ons allen liefheeft. Eén ding weten we. Onze god is dezelfde God. De

Aarde is hem dierbaar, zelfs de witte man is niet uitgezonderd van het gemeenschappelijke lot. Misschien blijken we achteraf toch broeders te zijn. We zullen zien..........

Politici begrijpen helemaal niets, maar beïnvloeden de bevolking; Sven Hulleman en Ronald Kahn

"De politiek, samen met de mainstream media, houden op een conditionerende manier de elite in stand. Politici zijn over het algemeen walgelijke baantjesjagers; ze kunnen helemaal niets, ze weten helemaal niets, ze begrijpen helemaal niets en ze beïnvloeden een groot deel van de bevolking."

Café Weltschmerz vroeg zich af hoe deze Amsterdams-Joods- ondernemende-Babyboomer zich thuis voelt in deze turbulente tijden.

Ronald Kahn is sinds zijn 16e jaar ondernemer en heeft onlangs zijn onroerend goed en kleding imperium aan zijn kinderen overgedragen.
Kahn spreekt zich uit over: het Jodendom, Israël, de Amsterdamse woningmarkt, de huidige politieke klasse, bureaucratie, onderwijs, het verloederde socialistische klimaat in Amsterdam, de nieuwe hoop in bange dagen en nog veel meer.......

 

 

Politieke industrie helpt de democratie catastrofaal om zeep; Pim van Galen en Chris Aalberts

Hoe de politieke industrie de democratie catastrofaal om zeep helpt!
Een analyse.

 

Iedereen is opgewonden maar niemand weet nog waar het over gaat. De affaire rond de uitspraak van Yernaz Ramautarsing van FvD over het IQ van volken krijgt inmiddels idiote proporties. Politieke partijen storten zich als hongerige wolven om de partij van Thierry Baudet te fileren.

Terwijl Halbe Zijlstra met een zeer grove leugen aantoonde dat nepnieuws de propagandamotor is van het regeringsbeleid, moest Thierry Baudet enkele dagen daarvoor zich in de Balie verdedigen voor uitspraken die feitelijk niet werden gedaan.

Hoe de politieke industrie de democratie catastrofaal om zeep helpt!

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Er zit veel warhoofdigheid bij politici m.b.t. het referendum; Pim van Galen en Boris van der Ham

Boris van der Ham is de aartsvader van het referendum.
Volgens van der ham zit er veel warhoofdigheid bij politici en wordt er niet consequent omgegaan met het openbreken van het systeem.

 

In het regeerakkoord is afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum ingediend bij de Tweede Kamer. De minister besloot hiertoe na positief advies van de Raad van State.

“Het raadgevend referendum is enige jaren geleden geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. De politieke steun voor het correctief bindend referendum is sindsdien afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.” Dat staat in het regeerakkoord en is reden voor het kabinet om de Wet raadgevend referendum in te trekken. De Wet raadgevend referendum dwingt alleen tot heroverweging. De regering kan na een rechtsgeldig ‘nee’ in een referendum besluiten de raadgevende uitspraak niet of gedeeltelijk over te nemen. Minister Ollongren: “Kiezers brengen achteraf, nadat een wet is aangenomen, een adviserende stem uit. Veel kiezers verwachten tegelijkertijd dat hun stem bindend is. En het gevolg is dat het instrument niet bijdraagt aan het vertrouwen in de politiek."

De invloed die de individuele burger kan uitoefenen binnen de representatieve democratie heeft de aandacht van het kabinet. Het parlementair stelsel kan op brede steun in de samenleving rekenen, maar mensen zijn niet altijd tevreden over hoe zij daarnaast nog invloed kunnen uitoefenen op concrete vraagstukken. De Staatscommissie parlementair stelsel kijkt daar nu mede naar. En minister Ollongren komt voor de zomer van 2018 met een actieplan voor de versterking van de lokale democratie.

Over het intrekken van de Wet raadgevend referendum kan geen referendum worden gehouden. Het is volgens het kabinet logisch de wet die de mogelijkheid voor een raadgevend referendum beëindigt niet ook zelf onderhevig is aan de mogelijkheid van een referendum. Het uitsluiten van de mogelijkheid van het houden van een referendum is vormgegeven door in het wetsvoorstel uitdrukkelijk op te nemen dat de Wet raadgevend referendum niet van toepassing is. Dat is een zuivere benadering volgens de Raad van State. De wetgever kan gemotiveerd beslissen om in een latere wet af te wijken van de reeds bestaande wet.