‘Geachte heer Icke..’ – Dit is de brief waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid David Icke weert

‘Geachte heer Icke..’ – Dit is de brief waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid David Icke weert

Download de brief onderaan de pagina

Geachte heer Icke,

Met deze brief informeer ik u dat u per direct bent gesignaleerd in het Schengen Informatie Syteem (SIS II) voor de duur van twee jaar en is het u niet toegestaan om het Schengengebied in te reizen.

Aanleiding voor deze signalering betreft het volgende.
Op 31 oktober 2022 heeft de Politie te Amsterdam een op die dag gedateerd informatierapport van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) gezonden aan de IND.

Uit dit rapport komen, onder andere, de volgende conclusie en bevindingen naar voren.
Gezien de reacties vanuit de maatschappij is het niet ondenkbaar dat de komst van David Icke bij de ‘Samen voor Nederland’ demonstratie zal leiden tot een verstoring van de openbare orde. Op basis van de media-aandacht en de reacties vanuit beide kanten staat zijn komst bij zowel voor- als tegenstanders in het middelpunt van belangstelling.

In een livestream sprak de organisator met Icke en hierin werd aangegeven dat “I hope to see you on the sixt of November, no matter how. Digital or live.”. Hieruit kan worden opgemaakt dat het voornemen is om hoe dan ook Icke te laten spreken. Het is onduidelijk of de tegendemonstranten genoegen zouden nemen als hij niet fysiek op de Dam spreekt, maar via een livestream. Gezien de gespannen verhoudingen blijft hier een risico op confrontatie tussen de demonstranten en de tegendemonstranten. Hierdoor is een scenario, zoals op 24 juli 2021 bij de United We Stand Europe demonstratie, waarbij zijn digitale aanwezigheid niet tot spanning leidt niet waarschijnlijk. Toen was er in aanloop naar, tijdens en na af loop weinig tot geen aandacht geschonken aan zijn aanwezigheid.

Het is voorstelbaar dat zijn fysieke aanwezigheid aanleiding kan geven tot sterkere reacties vanuit de tegendemonstratie. Maar dat zijn fysieke afwezigheid juist tot gevoelens van onvrede kunnen leiden bij de demonstranten die al een anti-overheidssentiment hebben.

De Britse David Icke is al jaren internationaal bekend als verspreider van complottheorieën. Hij beweert onder andere dat de wereld wordt geregeerd door zogenaamde reptielen, dit zou een groep machtige buitenaardse wezens zijn die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite die een almachtige geheime wereldregering vormt en in alle gelederen van de samenleving actief is. Hij beweert dat de Joden Hitler gefinancierd zouden hebben en dat de Joden verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de financiële crisis in 2008 en voor de terroristische aanslagen op 11 september.

Het CIDI heeft gereageerd op de geplande komst van Icke en heeft in reguliere media laten weten het onacceptabel te vinden dat er een podium wordt gegeven aan Icke. Naar aanleiding hiervan zijn er drie tegendemonstraties aangemeld bij de gemeente.

De verdeeldheid binnen de samenleving blijkt niet enkel uit tegenreacties op de demonstratie zelf. De reptielentheorie van Icke is de afgelopen tijd bijvoorbeeld ook meermaals verkondigd door Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. In nieuwsberichten wordt Icke genoemd als ‘de man achter Baudets reptielentheorie’. Bron NOS

Daarnaast zijn complottheorieën door Baudet verspreid tijdens het debat op Prinsjesdag 2022, waarbij hij redeneert dat vicepremier Sigrid Kaag gestudeerd heeft aan een universiteit waar spionnen worden gerekruteerd. Als reactie hierop is het debat gestaakt en heeft het kabinet de tweede kamer kort verlaten. Bron AD

Uit deze recente ontwikkelingen blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de komst van David Icke niet enkel relevant is voor de openbare orde binnen de gemeente Amsterdam. Het al dan niet verschaffen van een podium aan Icke zal in meer of mindere mate effect hebben op de polarisatie binnen de Nederlandse samenleving.

In een persbericht geeft Samen voor Nederland aan dat het voornemens blijft om Icke te laten spreken. De organisatie geeft aan dat Icke in een interview met Samen voor Nederland’ de Holocaust niet ontkent. Organisator K. geeft in dat interview aan “I hope to see you on the sixt of November, no matter how. Digital or live. The sixt of November we going to be in Amsterdam”.

Nadat bekend werd dat David Icke zou spreken bij de ‘Samen voor Nederland’ demonstratie was het op social media zichtbaar dat linkse activisten onder andere burgemeester Halsema aanschreven om zijn komst te voorkomen. Dit gebeurt vaker, bijvoorbeeld wanneer er bijvoorbeeld een (extreem) rechtse spreker in Amsterdam komt. 

In het verleden zijn ook, onaangekondigde, tegendemonstraties geweest bij ‘Samen voor Nederland’ demonstraties vanuit links activistische hoek. Voor deze tegendemonstraties was er in de reguliere media weinig tot geen aandacht.

Ten opzichte van eerdere en recente edities van de ‘Samen voor Nederland’ is er veel meer media-aandacht. Dit komt voornamelijk door de komst van David Icke als spreker. Hierbij speelt mee dat naast de gebruikelijk activisten nu ook CIDI zich uitsprak over zijn komst. Hiermee wijkt het af van eerdere vergelijkbare tegendemonstraties.

In aanloop naar de demonstratie toe is online zichtbaar dat er een verharde verhouding is tussen de demonstranten en de tegendemonstranten. De tegendemonstranten willen middels een lawaaidemonstratie de speech van Icke verstoren. Vanuit het Joods politie netwerk Amsterdam zijn er signalen gekomen dat het CIDI negatieve geluiden ontvangt betreffende haar aankondiging om op 6 november een tegengeluid te laten horen. Er zouden ook sympathisanten zich bij de tegendemonstratie hebben aangemeld om de tegendemonstratie te beschermen. Online zijn er ook uitlatingen waargenomen die verder gaan. In een podcast met Lale Gül heeft een Ömer U. aangegeven:
Zijn er mensen die een beetje in de war zijn. Geen zin meer hebben in het leven. Doe wat goeds voor de mensheid en koop een wapen. Nee grapje. Van mij mag hij echt dood, ik heb daar nul problemen mee om het te zeggen.

Het is niet ondenkbaar dat links georganiseerde personen hun ongenoegen willen uiten op een meer provocerende wijze. Zoals het gooien van eieren of het plegen van vernielingen. Hier zijn op dit moment echter nog geen concrete signalen voor.
Vanuit de achterban van ‘Samen voor Nederland is gechoqueerd gereageerd op de vijandige berichten richting Icke. Ook is het online zichtbaar dat er gereageerd wordt op de tegendemonstratie. De organisatie van ‘Samen voor Nederland’ heeft online aangegeven fluitjes te hebben gekocht om lawaai terug te kunnen maken. Hierbij gaf de organisatie online aan dat “we zullen zien wie wie wegblaast”.

Uit dit informatierapport blijkt dat u voornemens bent om op 6 november 2022, fysiek of digitaal deel te nemen aan een demonstratie te Amsterdam en aldaar de demonstranten toe wilt spreken. Verder blijkt uit het informatierapport dat de bij de Politie bekende informatie over u de zorg rechtvaardigt dat uw voordracht in de Nederlandse context spanningen tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken en daarmee de openbare orde en openbare rust kan verstoren.

Opgemerkt wordt dat er op basis van de inhoud van het genoemde informatiebericht geoordeeld kan worden dat er concrete aanwijzingen zijn dat uw komst naar Nederland een gevaar vormt voor de openbare orde en openbare rust. Hiertoe wordt verwezen naar paragraaf A2/12, van de Vreemdelingencirculaire (Vc). Overwogen wordt voorts dat op grond van deze signalering verblijf in Nederland niet is toegestaan en uw vrije termijn als niet-visumplichtige derdelander komt te vervallen.
Gebleken is dat u al jaren internationaal bekend staat als verspreider van complottheorieën. Zo stelt u dat de wereld wordt geregeerd door zogenaamde reptielen, dit zou een groep machtige buitenaardse wezens zijn die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite die een almachtige geheime wereldregering vormt en in alle gelederen van de samenleving actief is.

In het 56ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van 21 april 2022 wordt geschreven over een beweging in Nederland die wordt gevoed door compromisloze complottheorieën waarin vooraanstaande personen, bewindvoerders en ambtenaren worden gedehumaniseerd en democratische beginselen worden afgewezen. Bijvoorbeeld online, door beschrijvingen als ‘reptielen’, ‘bloeddrinkende pedofielen’, ‘vijanden van de vrijheid’ en ‘verdedigers van de dictatuur’. Deze beweging stelt dat er in Nederland een elite aan de macht is die een onderdrukkende agenda doorvoert, waarmee men in oorlog is en waartegen verzet nodig is. De beweging wordt gekenmerkt door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting; de elite zou zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor tribunalen.

Complottheorieën, antisemitisme en Holocaustontkenning kunnen de democratische rechtsstaat schaden. Enerzijds omdat de legitimiteit van gezagdragers wordt ondermijnd, anderzijds omdat in nationale wetgeving en internationale verdragen een verbod is vastgelegd op het aanzetten tot haat.

In nieuwsberichten wordt u aangehaald als ‘de man achter Baudets reptielentheorie’ en ook uw voorgenomen deelname aan de demonstratie op 6 november 2022 onderstreept dit. Nu er een directe verbinding bestaat tussen uw theorieën en het vergelijken van politici met hagedissen of andere reptielen worden vooraanstaande personen, bewindvoerders en ambtenaren gedehumaniseerd en democratische beginselen afgewezen. Dit heeft een ondermijnend effect op de democratische beginselen en op de legitimiteit van het gezag. Dat werkt risico verhogend in een klimaat waar geweld tegen, of bedreiging van politici toeneemt, zoals bijvoorbeeld bij de recente protesten van boeren. Er is grond om aan te nemen dat het uitdragen van uw gedachtegoed kan aanzetten tot meer geweld tegen politici als ze niet meer als mensen worden gezien. Het bedreigt de rechtstaat/democratie en het staatsbestel als politici daardoor belemmerd zouden worden om hun werk te doen.
Door u toegang tot Nederland te verlenen, wordt u een podium gegeven om uw theorieën in persoon te verkondigen en daarmee het in Nederland tot verstoring van de openbare orde of tot het plegen van geweld kan leiden, ook als u daartoe zelf niet expliciet oproept.

Samenvattend wordt overwogen dat uit het informatiebericht van de Politie Amsterdam naar voren komt dat uw deelname aan de demonstratie bij diverse organisaties, waaronder Joodse organisaties en linkse groeperingen, tot verontwaardiging heeft geleid en dat er meerdere tegendemonstraties zijn aangekondigd waarbij het niet ondenkbaar is dat uw voordracht tot een verstoring van de openbare orde zal leiden. Daarbij wordt gewezen op de gespannen verhoudingen tussen de demonstranten en de tegendemonstranten en het risico op een confrontatie. Uw fysieke aanwezigheid kan aanleiding geven tot sterkere reacties vanuit de tegendemonstratie. In aanloop naar de demonstratie toe is online een verharde verhouding zichtbaar door uw aangekondigde deelname, waaronder zelfs een oproep tot vuurwapengeweld tegen u.

Geconstateerd kan worden dat de bij de Politie te Amsterdam bekende informatie over u de zorg rechtvaardigt dat uw voordracht in de Nederlandse context dermate grote spanningen tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken, dan wel bestaande spanningen verder zal laten escaleren, dat daarmee de openbare orde en openbare rust zal worden verstoord.
Daarbij is overwogen dat in dit geval de te beschermen belangen van de openbare orde en de openbare veiligheid dienen te prevaleren boven uw belangen, die gediend zijn met een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Het belang van de bescherming van de openbare orde en openbare rust prevaleert boven de vrijheid die u geniet om uiting te geven aan de vrijheid van meningsuiting.
Om deze redenen is geconcludeerd dat uw aanwezigheid hier te lande een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt.

Uit de ter beschikking staande gegevens is niet gebleken dat de signalering een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op uw privé- of familie- en of gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).
Evenmin is gebleken van bijzondere feiten en omstandigheden op grond waarvan van de signalering achterwege zou moeten blijven of dat de signalering voor u tot onevenredige gevolgen zou leiden. Daarbij is mede in overweging genomen dat u met de signalering niet belemmerd wordt om uw voordrachten online uit te dragen en op die manier gebruik te maken van uw vrijheid van meningsuiting.

Indien u het niet eens bent met uw signalering dan kunt u bezwaar maken tegen de signalering of een verzoek indienen om opheffing van de signalering.

Voor het indienen van bezwaar geldt dat u of uw wettelijk vertegenwoordiger, uw bijzonder gemachtigde of uw advocaat, indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gemachtigd, een aan de Staatssecretaris gericht bezwaarschrift kunt richten aan het in het briefhoofd vermelde postbusnummer, dan wel aan jet in de colofon genoemde e-mailadres.

Een gemotiveerd bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen vier weken na de dag heden. Het is raadzaam een kopie van deze brief bij het bezwaarschrift mee te zenden. Van belang is dat ingevolge artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de genoemde termijn van vier weken is ontvangen, of indien het voor het einde van deze termijn ter post is bezorgd, mits het in dat geval niet later dan
één week na afloop van de termijn is ontvangen.

Een verzoek tot opheffing van een door Nederland opgenomen signalering kunt u naar de IND sturen, door gebruik te maken van het postadres in het briefhoofd. Binnen vier weken nadat een dergelijk verzoek is ontvangen, wordt door de IND schriftelijk beslist op het verzoek tot opheffing van de signalering.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

Deze brief is geproduceerd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.
Senior medewerker

Download de brief hier: bc7b8cb2-215b-42ea-afb2-f1d5b8631d39

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.