Politiek wil uit angst geen basisinkomen

Svennusmax:

basisinkomen

Het mag geen geheim heten dat de meeste auteurs van stopdebankiers.eu fervent voorstander zijn van het basisinkomen, ondanks dat het een verschrikkelijk woord is met een negatieve connotatie. Of dat ligt aan ons algehele autisten-quotiënt waardoor we feiten, logica en waarheid boven al het andere plaatsen of dat we simpelweg socialistische relieken als vakbonden en politieke partijen als de SP en de PvdA compleet buitenspel willen zetten, laten we even in het midden. Feit is en blijft dat de sociale vangnetten in ons land aan hervorming toe zijn, want het water stijgt ons al tot vér boven de lippen. Partijen als de SP willen HET alternatief, het basisinkomen (of de negatieve Inkomsten Belasting), de nek omdraaien. Want als dat ingevoerd zou worden, zijn zij hun bestaansrecht kwijt. Iedereen is dan écht gelijk, dus zijn zij niet meer nodig! Het basisinkomen is de ultieme socialistische natte droom die ze liever als fata morgana willen behouden.
Grootste SP-spreekbuis tegen het meest logische sociale stelsel ooit, dat ook nog eens het meest liberale alternatief denkbaar is, is Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt. Hij claimt al 40 jaar (!) tegen het basisinkomen te strijden, omdat het in essentie een liberaal idee zou zijn. En liberaal is natuurlijk evil, want Marx had het nooit bedacht. In zijn interview met Erik de Vlieger in Café Weltschmerz oreert hij dat er diverse politieke partijen het basisinkomen al overwogen hebben maar het niet haalbaar vonden, en ook dat de experimenten met het basisinkomen in Canada en Namibië niet echt over basisinkomen gingen. Terwijl die specifiek juist wél over het basisinkomen gingen. Goed, dat politici graag aan definitievervaging doen is inmiddels bekend, want anders haalt men zijn of haar gelijk natuurlijk nooit! Verder is Paul enorm actief op Twitter en beantwoordt daar vragen van plebs als wij. Dat is een gigantisch pluspunt. Menen we. Dikke kudo’s. De Achilleshiel is natuurlijk dat het internet niets vergeet, en wij alle argumenten van Paul tegen het basisinkomen verzameld hebben en die in onderstaande epistel ontkrachten. Deze longread is dus gedestilleerd uit de vele twitterdiscussies over het basisinkomen met Paul en weerlegt zijn tegenargumenten met feiten, maar ook praktijkvoorbeelden. Lees je mee, Paul? Een antwoord zou zeer, zeer gewenst zijn ter zijner tijd. Plaatsen we ook gewoon. Want zo zijn we.
Volgens Paul/de SP zou het basisinkomen te duur zijn.
Punt 1:
Dit is nog helemaal geen zekerheid, want over de uiteindelijke vorm valt nog genoeg te discussiëren. Wel of geen studiefinanciering, wel of geen vlaktaks et cetera. Volgens de vrij grove berekeningen van Fransman zouden we met het basisinkomen er 3 miljard euro bij inschieten ten opzichte van de totale kosten nu, echter hebben econometristen dit nog niet voldoende doorgerekend en is er dus ook geen rekening gehouden met de verschillende mogelijkheden. Sterker nog; de berekeningen die tot dusver gemaakt zijn, zijn allemaal afwijkend. Maar zelfs met een kleine verschuiving naar boven of een andere belastingvoet in de 25/45% vlaktaks van Fransman is het basisinkomen-systeem als totaal ruim voldoende. Helemaal als je het als een negatieve Inkomens Belasting implementeert. (Fransmans voorstel is all inclusive en dat geniet eenvoudigweg niet de voorkeur in onze optiek, maar dat is een discussie voor later.)
VRAGEN AAN PAUL/DE SP:

WAT ZIJN DE KERNCIJFERS VAN DE SOCIALE DIENSTEN? HOEVEEL BETROKKEN AMBTENAREN, NATIONAAL EN REGIONAAL, ZIJN ER BETROKKEN HIERBIJ? WAAR LIGGEN DE KOSTEN, HOE ZIJN DEZE VERDEELD EN HOE/DOOR WIE WORDT DE EFFICIËNTIE GEMETEN? HEB JE ÜBERHAUPT ENIG IDEE HOEVEEL MILJARD EURO DE GERELATEERDE JURIDISCHE KOSTEN ZIJN?
– INDIEN NIET HELEMAAL BEKEND; DISCUSSIE OVER BASISINKOMEN KAN NIET MET DE SP OVER DE KOSTEN GAAN, GEZIEN ZE DIE NIET WETEN.
– INDIEN WEL BEKEND; WAT IS HET ALTERNATIEF DAN VOOR DE SP, BEHALVE HET STANDAARD “WE MOETEN DE UITKERINGEN ALLEMAAL VERHOGEN”! (DISCLAIMER; DIT ZEGGEN ZE ÉCHT!)

Punt 2:
Het huidige systeem is als een bedrijf met een waterhoofd. Er worden door de overheid jaarlijks enorme kosten gemaakt om de uitkeringen betaalbaar te stellen. Neem de WWB, € 6 miljard om uit te keren en een veelvoud aan uitvoeringskosten. In totaal zijn er 17 verschillende uitkeringsvormen met daaronder 24 verschillende regelingen en dikwijls conflicterende voorwaarden en verplichtingen. Zie onderstaand tabel. Landelijk zijn er nog 274 (!!!) aanvullende gemeentelijke sociale potjes. (Praktijkvoorbeeld; een gedeeltelijk arbeidsgehandicapte weduwnaar die vroeger in het leger gediend heeft, is afhankelijk van 4 verschillende uitkeringen, en moet voor de laatste € 80,- per maand voor het sociaal minimum inkomen naar de WWB. Dit houdt in dat hij jaarlijks 4 verschillende aanvragen moet bijhouden, met enorme foutgevoeligheid in de aanvraagprocedure en kosten makend voor 4 verschillende sociale instanties.)basisinkomen
 
 
VRAGEN AAN PAUL/DE SP:

IS HIJ ZICH BEWUST VAN DEZE KOSTEN EN WILDGROEI AAN ONHOUDBARE UITKERINGSVORMEN EN HEEFT HIJ EEN ACTUEEL OVERZICHT PARAAT DAT WE MOGEN INZIEN?
– INDIEN NIET HELEMAAL BEKEND; DISCUSSIE OVER BASISINKOMEN KAN NIET MET DE SP OVER DE KOSTEN EN UITVOERING GAAN, GEZIEN ZE DIE NIET WETEN.
– INDIEN WEL BEKEND; WAT IS HET ALTERNATIEF DAN VOOR DE SP? EN IS DAT WEL AAN AMBTENAREN TOEVERTROUWD?

Punt 3:
Het huidige systeem houdt zichzelf in stand, koste wat het kost. Fransman noemde het zowel in het interview met De Vlieger in Café Weltschmerz, alsook in zijn artikel: de socialistische partijen zijn gebaat bij het huidige status-quo, en willen dit zelfs uitbreiden. Meer ambtenaren betekent meer afhankelijken, dus meer “rode” stemmers. Het is algemeen bekend alsook onderzocht dat het merendeel van de ambtenaren “rood” stemt. Daarbij stemt het Granieten Bestand (de werkschuwe tokkies in structurele uitkeringssituaties) óf SP óf PVV, en ook dit is onderzocht. Daarachter zit een industrie die zich bezighoudt met het pogen te laten herintreden van het Granieten Bestand. Dit faalt al decennia jammerlijk, kostte vele miljarden en de rekening loopt nog door. Een granieten bestand dat je als werkgever trouwens niet wilt. (Auteurs van Ikwasinharen.nl hebben het in hun professie in eerste hand meegemaakt dat ze opzettelijk werden tegengewerkt door hoofden van sociale diensten en sociale werkplaatsen omdat hun dienst er voor zou zorgen dat de uitstroom van werkwillende mensen enorm versneld zou worden; dit betekent voor hun sociale afdelingen dat er FTE’s zouden moeten verdwijnen, dus werd er gepoogd hen pootje te haken. Gelukkig hadden ze beleidsmakers bereid gevonden tot medewerking op beleidsniveau. Derhalve weten ze zeker dat tegenwerking elders in het land ook gebeurt.)
VRAGEN AAN PAUL/DE SP:

IS HIJ ZICH BEWUST VAN HET GRANIETEN BESTAND EN BESEFT HIJ DAT DAT ER “SLECHTS” CIRCA 230.000 ZIJN OP DE 1,1 MILJOEN WERKLOZEN?
– INDIEN NIET HELEMAAL BEKEND; DISCUSSIE OVER BASISINKOMEN KAN NIET MET DE SP OVER DE KOSTEN EN UITVOERING GAAN, GEZIEN ZE DIE NIET WETEN.
– INDIEN WEL BEKEND; WAAROM MILJARDEN OVER DE BALK BLIJVEN SMIJTEN OM AAN EEN DOOD PAARD TE BLIJVEN TREKKEN, TERWIJL HET BEDRIJFSLEVEN NIET OP DEZE MENSEN ZIT TE WACHTEN? EN BESEFT HIJ/DE SP DAT DEZE MENSEN AAN WERKVERDRINGING DOEN ALS ZE PLANTSOENDIENSTEN MOETEN DRAAIEN OF BEJAARDEN MOETEN WASSEN MET BEHOUD VAN UITKERING?

Punt 4:
Tot 1 januari 2015 waren werklozen in de bijstand verdienmodellen voor gemeentes. Gemeentes kregen periodiek gelden uit Den Haag, berekend op het aantal/percentage WWB-ers. Vele arbeidsbemiddelaars hebben in eerste hand ervaren dat ze géén bijstandsgerechtigden uit de kaartenbakken van de gemeente mochten inhuren via hun jobcoaches (praktijkvoorbeeld: 20 schilders), omdat ze anders gekort werden in hun volgende subsidieaanvraag, aangezien ze beneden een WWB-quotum zouden komen. Maar (!) vanaf 1 januari 2015 worden gemeentes afgerekend op de uitstroom, en ze zitten met hun handen in hun haar. Dit blijkt uit vele gesprekken met gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten die Ikwasinharen.nl heeft gevoerd. Echter op operationeel niveau denken ze nog dat de geldstroom oneindig is, en hier woeden momenteel enorme conflicten. Want het geld is op!
VRAGEN AAN PAUL/DE SP:

IS HIJ ZICH BEWUST VAN DEZE REGELINGEN EN MODUS OPERANDII?
– INDIEN NIET HELEMAAL BEKEND; DE SP HEEFT HIER GEEN OPERATIONELE KENNIS OVER.
– INDIEN WEL BEKEND; WAAR ZIJN DE KAMERVRAGEN DAN? WAT IS HET ALTERNATIEF VAN DE SP? (ZOU DE SP KUNNEN HEBBEN, MAAR BIJ ONS NIET BEKEND)basisinkomen

Punt 5a:
Zwitserland stemt in 2016 per referendum over het basisinkomen en de steun is overweldigend. Er zijn wereldwijd proeven gedaan met het basisinkomen (Canada, Namibië etc.) die allen economisch, sociaal en humanitair voordeliger bleken dan hun huidige systemen. Drogredeneringen als dat het een gesloten systeem betrof (Nederland is ook een gesloten systeem; enkel mensen met de Nederlandse nationaliteit maken aanspraak op basisinkomen), de proefpersonen allemaal gemotiveerd waren (iedereen is gemotiveerd om te werken, behalve het Granieten Bestand) of dat de proeven niet lang genoeg geduurd hebben (dat heb je nu eenmaal met een proef; het is eindig…) zijn bij Paul bijna allemaal de revue gepasseerd. Zwitserland verwacht, ook vanwege hun immigratiebeleid en belastingsysteem, grote besparingen.
VRAGEN AAN PAUL/DE SP:

IS PAUL ZICH BEWUST VAN DEZE PROEVEN EN HUN SUCCESVOLLE UITKOMSTEN?
– INDIEN NIET HELEMAAL BEKEND; DISCUSSIE OVER BASISINKOMEN KAN NIET MET DE SP OVER DE PRAKTIJK GAAN, GEZIEN HIJ DE PROEVEN NIET VOLDOENDE KENT.
– INDIEN WEL BEKEND; WAT IS HET GROOTSTE BEZWAAR DAN VOOR DE SP OM ÓÓK NIET EEN PROEF IN NEDERLAND TE BEGINNEN? METEN IS WETEN. OF ZIJN ZE DAAR MISSCHIEN EEN BEETJE BANG VOOR?

 
Volgens Paul en dus ook de SP maakt het basisinkomen de mensen lui; het is volgens hen geen vangnet maar een hangmat.
Punt 5b:
Lekker mensbeeld heb je, Paul! Diverse projecten met het basisinkomen (Mincome Project Canada, Bignam Namibië) wijzen zoals al eerder gezegd op het tegendeel. Het aantal arbeidsproductieve uren neemt maximaal 10% af, m.a.w. herverdeling van betaald werk, en mensen vervangen dit door persoonlijke ontwikkeling (studie) en vrijwillige maatschappelijke bijdrage. Uiteraard zal een deel van de mensen het als een hangmatconstructie zien. In Nederland hebben we nu zoals eerder genoemd ook al het granieten bestand van circa 230.000 mensen. De projecten hebben bewezen dat zelfs deze mensen een grotere maatschappelijke bijdrage gaan leveren.
VRAGEN AAN PAUL/DE SP:

IS PAUL’S WANTROUWEN IN DE MENS DUSDANIG GROOT DAT HIJ DIT SOORT DATA NAAST HEM NEERLEGT? ZOU HIJ ZELF STOPPEN MET WERKEN ALS HIJ EEN BASISINKOMEN ZOU KRIJGEN? IS EEN MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE UIT TE DRUKKEN IN GELD?
– INDIEN WEL VERTROUWEN; WELKOM BIJ #TEAMBASISINKOMEN! WE GAAN AAN DE SLAG!
– INDIEN GEEN VERTROUWEN; ZOALS DE WAARD IS.. (ONDANKS KERNCIJFERS DIE TEGENDEEL BEWIJZEN; HET GRANIETEN BESTAND IS NIET 1,1 MILJOEN MENSEN GROOT, ER ZIJN TOTAAL 8 MILJOEN BANEN IN NEDERLAND, ETC. ETC.)
QUOTE UIT INTERVIEW MET PAUL:”ALS IK MAANDELIJKS ZOMAAR 1.800 EURO ZOU KRIJGEN, DAN ZOU IK MIJN TUIN NIET MEER UITKOMEN!”HIERUIT SPREEKT GEEN AMBITIE, GEEN IDEALEN EN GEEN GEZONDE WERKETHIEK. ZEER STOREND VOOR EEN VOLKSVERTEGENWOORDIGER, LAAT STAAN IN EEN VOORBEELDFUNCTIE! IS DIT NOG STEEDS JE STANDPUNT?basisinkomen

 
Het Basisinkomen zou volgens Paul te laag zijn om van te leven.
Punt 6:
Zie punt 1. Is nog helemaal niet bekend. Maar al zou het basisinkomen de € 760,- per persoon bedragen zoals Fransman stelde, dan nog is het niet te laag. Sterker nog; het is een vooruitgang voor veel mensen in bepaalde uitkeringsniveau’s. Alleen wonen is namelijk veelal een keuze. De locatie waar je gaat wonen ook. Indien je in het Noorden gaat wonen, red je het bijna alleen. Zodra je met zijn tweeën woont, red je het bijna overal in Nederland met € 1500,-. Het leven is nu eenmaal duurder geworden gezien we een verzorgingsstaat worden, waar de SP zo trots op is.
VRAGEN AAN PAUL/DE SP:

WAT BESCHOUWT PAUL DAN WÉL ALS EEN VOLDOENDE INKOMEN OM ROND TE KOMEN? EN WAT ALS HET BASISINKOMEN DAT EXACTE BEDRAG ZOU ZIJN?
– INDIEN HIJ EEN BEDRAG NOEMT; WELKOM BIJ #TEAMBASISINKOMEN! WE GAAN AAN DE SLAG!
– INDIEN HIJ GEEN BEDRAG NOEMT; BLIJKBAAR IS DE SP NIET IN STAAT OM VOOR HET ELECTORAAT UIT TE ZOEKEN WAT HET MEEST ECONOMISCH GUNSTIGE EN HUMANITAIRE SOCIALE SYSTEEM IS, EN WERKT ZELFS MOEDWILLIG ONDERZOEK TEGEN. VERDACHT…

Aanvullende vragen, ter achtergrond en beeldvorming;
– Wat is het rendement van het geldverslindende (re)integratiecircus om mensen te laten participeren?
– Hoe kunnen we dit rendement verbeteren waarbij het recht doet aan de mogelijkheden en wensen van de mensen?
– Vindt Paul het reëel dat iedereen die buiten het arbeidsproces valt wordt betiteld als een uitvreter (term die bij het Granieten Bestand hoorde)?
– Is het niet juist deze stigmatisering die de tweedeling bevordert en mensen demotiveert?
– Quote van Paul uit interview SP-blad: “Werkende mensen hebben recht op een groter deel van ‘de taart’, maar daar is klassenstrijd voor nodig.” Dit vinden wij een bizarre uitspraak. Als iedereen een basisinkomen krijgt, dan kun je dat wel vergeten inderdaad!
– Paul stelt dat het concept van basisinkomen uit liberale kring komt, dus dat het automatisch om een ordinaire bezuiniging gaat. Zo kennen we er nog wel meer…
– Paul stelt dat het geld terecht komt bij mensen die het niet nodig hebben (koningen en straatvegers). Buiten het feit dat dit klinkklare onzin is, want het kan worden gebruikt als negatieve Inkomsten Belasting, is dit niet socialisme in de puurste vorm? (Begrijpt Paul de mogelijkheden wel?)
– Paul stelt dat de vakbonden overbodig zouden worden met basisinkomen. Buiten het feit dat dat onzin is (ze zijn zichzelf nu al aan het omvormen, employability en levensloopbegeleiding van de zwakkeren); nou en? Wat zou het als de vakbonden verdwenen? Dat is toch de natte droom van een socialist? Mission accomplished!
– Paul stelt dat de lonen omlaag gaan en ontslagrecht vervalt als we basisinkomen introduceren. Wederom; wat is het probleem? Nederland prijst zichzelf momenteel gigantisch uit de markt. Vlaktaks vangt dit op. Meer werkgelegenheid! Minder basisinkomens nodig!
En dan nog even dit, beste Paul…
– Vertegenwoordigt je mening over het basisinkomen ook het partijstandpunt? Weet je dat zeker?
– Is het je bekend dat een groot deel van de SP-achterban o.a. via SP Transparantverhitte discussies voert met niet geringe kritiek op jouw standpunten en met name het feit dat deze als partijstandpunten worden uitgedragen?
– Is dit verschil in inzicht een structureel probleem binnen de SP, met andere woorden is er een kloof tussen Den Haag en de lokale SP?
We zien je antwoorden graag tegemoet, Paul! Zo niet, dan weten we voldoende.
Succes en sociaal-liberale groet,

 
 
 
 
 
 

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.