Wat zijn de verhoudingen tussen Rechts en Links?; Coen de Jong en Kees van der Pijl

Wat stellen de begrippen Links en Rechts nog voor en wat wil het? "Elke tijd heeft zijn eigen krachten verdeling. Er is altijd een groep die het emancipatieproces wil bevorderen en er is een groep die dat wil tegenhouden. De polemiek daaromheen maakt van de begrippen links en rechts scheldwoord karakters. Het woord racist is bv onbruikbaar geworden omdat iedere parkeerwachter door gekleurde foutparkeerders racist genoemd wordt."

Volgens emeritus hoogleraar internationale verschillen, Kees van der Pijl is er sprake van een fundamentele crisis die het einde van een tijdperk aankondigt. Er worden momenteel revolutionaire en quasi revolutionaire krachten gemobiliseerd. Grote delen van de massa worden geconfronteerd met grote bestaansonzekerheid. Geen zekerheid meer over werk, wonen en gezin. Terwijl anderzijds er ongekende verrijking aan de top plaats vindt.
In de moderne tijd was er slechts een maal eerder zo’n crisis en dat was in de jaren dertig. We hebben ook nu te maken met een ernstige crisis waarin er twee krachten zich aandienen. De politiek van de angst houdt de samenleving bijeen.

Aan de linkerzijde dienen zich wat zwakke krachten aan die voorstellen voor een maatschappijverandering. Rechts wordt door Links fascistisch genoemd, wat inflatoir is voor de betekenis. De rechterzijde zal de afgedwongen bestuurlijke veranderingen tegen willen werken

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De geschiedenis van een kritisch, christelijke politiek; Arno Wellens en Erik Jürgens

Op 1 maart 1968 werd de Progressieve Partij Radicalen opgericht. Deze partij kwam voort uit de christelijke partijen binnen het politieke spectrum. Erik Jürgens was een van de initiatiefnemers en oprichters. Op maandag 5 maart vindt er na 50 jaar een reünie plaats.

Met Arno Wellens praat met Jürgens over de geschiedenis van de partij, het toenmalige politieke spectrum en de huidige politieke realiteit.

Erik Jürgens was namens de PPR en in een latere periode namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer en namens de PvdA lid van de Eerste Kamer. Sinds 1986 is hij voorzitter van de Thorbeckevereniging, sinds 1987 is hij hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 1988 voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en lid van de Raad voor de journalistiek, bijzonder hoogleraar recht van het parlementair stelsel aan de Rijksuniversiteit van Limburg en voorzitter van de redactie van Tijd en Taak (voor religie en socialisme). Hij is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De verstikkende bureaucratie en de Kafkabrigade; Sven Hulleman en Arjan Widlak

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratisch falende systemen te onderzoeken. Complexe situaties waarin logica, regels en procedures gelijktijdig interfereren en elkaar onwerkbaar maken.

De Kafkabrigade wordt ingeschakeld door de vastgelopen (burger, ondernemer of professional) en gaat vervolgens met alle betrokkenen op zoek naar eerste stappen in de richting van structurele oplossing.

Arjan Widlak is directeur van Kafkabrigade; een maatschappelijke onderneming met als doel het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie – in samenwerking met burgers, organisaties en ambtenaren. Het hoofdkantoor staat in Den Haag.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

We hebben een verouderd democratisch systeem; Teun Gautier en Niesco Dubbelboer

Er is een tekort aan democratie ontstaan.
We hebben een verouderd democratisch systeem. Een 150 jaar oude bestuurdersdemocratie, waar de kiezer niet de macht kiest, maar slechts de controle van de macht. In een moderne maatschappij waarin we steeds meer verantwoordelijkheden krijgen met steeds meer keuzemogelijkheden over steeds meer terreinen, kan je niet volstaan door de bevolking één maal in de vier jaar een uitspraak te laten doen.

Niesco Dubbelboer is initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting Meer Democratie.

Er zit veel warhoofdigheid bij politici m.b.t. het referendum; Pim van Galen en Boris van der Ham

Boris van der Ham is de aartsvader van het referendum.
Volgens van der ham zit er veel warhoofdigheid bij politici en wordt er niet consequent omgegaan met het openbreken van het systeem.

 

In het regeerakkoord is afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum ingediend bij de Tweede Kamer. De minister besloot hiertoe na positief advies van de Raad van State.

“Het raadgevend referendum is enige jaren geleden geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. De politieke steun voor het correctief bindend referendum is sindsdien afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.” Dat staat in het regeerakkoord en is reden voor het kabinet om de Wet raadgevend referendum in te trekken. De Wet raadgevend referendum dwingt alleen tot heroverweging. De regering kan na een rechtsgeldig ‘nee’ in een referendum besluiten de raadgevende uitspraak niet of gedeeltelijk over te nemen. Minister Ollongren: “Kiezers brengen achteraf, nadat een wet is aangenomen, een adviserende stem uit. Veel kiezers verwachten tegelijkertijd dat hun stem bindend is. En het gevolg is dat het instrument niet bijdraagt aan het vertrouwen in de politiek."

De invloed die de individuele burger kan uitoefenen binnen de representatieve democratie heeft de aandacht van het kabinet. Het parlementair stelsel kan op brede steun in de samenleving rekenen, maar mensen zijn niet altijd tevreden over hoe zij daarnaast nog invloed kunnen uitoefenen op concrete vraagstukken. De Staatscommissie parlementair stelsel kijkt daar nu mede naar. En minister Ollongren komt voor de zomer van 2018 met een actieplan voor de versterking van de lokale democratie.

Over het intrekken van de Wet raadgevend referendum kan geen referendum worden gehouden. Het is volgens het kabinet logisch de wet die de mogelijkheid voor een raadgevend referendum beëindigt niet ook zelf onderhevig is aan de mogelijkheid van een referendum. Het uitsluiten van de mogelijkheid van het houden van een referendum is vormgegeven door in het wetsvoorstel uitdrukkelijk op te nemen dat de Wet raadgevend referendum niet van toepassing is. Dat is een zuivere benadering volgens de Raad van State. De wetgever kan gemotiveerd beslissen om in een latere wet af te wijken van de reeds bestaande wet.